Nováky aktuálne
Nové lustre v Dome kultúry

06.12.2016 Mesto Nováky po prevzatí objektu Domu kultúry po KCMN zisťuje mnohé nedostatky a doslovné havárie, ktoré dnes musí hasiť, aby ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nováky

06.12.2016 Mesto Nováky rekonštruovalo ďalšiu časť verejného osvetlenia. Cieľ projektu: Modernizáciou verejného osvetlenia zabezpečiť kvalitný svetelno-technický stav sústavy verejného osvetlenia a ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky

02.12.2016 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejenenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

28.11.2016 Mesto Nováky má zamer prenajať: Nebytové priestory v objekte Tribúny futbalového štadióna (bývalá reštaurácia) na ulici Rastislavovej 947/24 v Novákoch ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2016

22.11.2016 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.12.-2.12.,8.12.-9.12., 12.12. -16.12.2016 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“ vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2017

22.11.2016 Oznamujeme Vám, že v dňoch 20.1. a 27.1.2017 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“ vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

22.11.2016 Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v meste Nováky“ ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

19.12.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

3

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
30.11.2016
26.10.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2016
Komisia športu 28.11.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2016
archív zasadnutí komisií