Nováky aktuálne
Verejná vyhláška - oznámenie

V zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

Doba plastová

Má triedenie plastov význam? 1. Väčšina plastových obalov je použitých jednorázovo, 95 % pôvodnej hodnoty plastového obalového materiálu v hodnote ...

Aktualizácia Územného plánu mesta Nováky Zmeny a doplnky č. 6.

Mesto Nováky pripravuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Nováky formou Zmien a doplnkov č. 6, v súlade s platnou legislatívou, najmä ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby mobilného operátora pre mesto Nováky

Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, podľa opisu súťažných podkladov, ktorého úlohou bude poskytovanie komplexných, ...

Stanovenie harmonogramu vývozu objemných odpadov z veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok viď. príloha. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktualizácia územného plánu mesta Nováky - Zmeny a doplnky č. 6 (služba). ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

22.02.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

2

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
03.12.2015
04.11.2015
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.02.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 29.01.2016
Komisia športu 26.01.2016
archív zasadnutí komisií