Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. ...

Cyklotrasa Nováky

Predmet súťaže: Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a projektová dokumentácia pre územnné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Cyklotrasa Hornonitrianske bane - Novácke chemické závody" ...

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v meste Nováky“ ...

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Servis počítačovej siete s nasledovným rozsahom ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky“ Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa priloženej špecifikácie k výzve a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru vo forme mesačných ...

Výzva - Reštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany v Novákoch

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stiahnutie v pravej časti tejto stránky. ...

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: Rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ...

Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Kukučínovej na úrovni realizačného projektu vrátane inžinieringu. ...