Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Príjmy 1/2017
Výdavky 1/2017
Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.23.02.2017