Nováky aktuálne
Verejná vyhláška

18.04.2019 Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba "KPÚ Trenčín"), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

18.04.2019 Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu. ...

Úradné hodiny MsÚ 18. 04. 2019

16.04.2019 Oznamujeme občanom, že dňa 18. 04. 2019 (štvrtok) budú úradné hodiny MsÚ do 14,00 h. ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

15.04.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

15.04.2019  Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2019 Zisťovanie o ...

Uzatvorenie lávky cez rieku Nitra

12.04.2019 Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že z dôvodu opravy povrchu lávky cez rieku Nitra bude v stredu 17. apríla 2019 v čase ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2019

09.04.2019 VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2019. ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

30.04.2019 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
16.04.2019
12.02.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
Sociálna a zdravotná komisia 09.04.2019
archív zasadnutí komisií