Nováky aktuálne

Oznam
Oznamujeme občanom, že z dôvodu predpovedaných vysokých teplôt budústránkové hodiny mestského úradu v piatok 5.8.2022 od 7:30 do 12:00. ...
Zverejnené: 04.08.2022
Verejná vyhláška - "Rodinný dom"
Zverejnené: 04.08.2022
Relácia Videonoviny v TVN
FOTO: Relácia Videonoviny v TVN
Televízia Nováky odvysiela reláciu Videonoviny Nováky, v dĺžke cca 90 minút, s obsahom:  01.  Návšteva prezidentky SR02.  Vatra zvrchovanosti03.  Rekonštrukcia futbalových Ihrísk04.  Úprava terénu pred Účkom05.  Cesta rozprávkovým Parkom06.  Novácky futbalový dorast ...
Zverejnené: 03.08.2022
Pokračovanie rokovania MsZ Nováky
FOTO: Pokračovanie rokovania MsZ Nováky
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušenéhorokovania Mestského zastupiteľstva do obradnej siene mestského úradu na09.augusta t.j. utorok o 15.30 hod. Rokovanie bude vysielané v priamomprenose v mestskej televízii ...
Zverejnené: 03.08.2022
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2022
A) Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (objekt Účko), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 16 v ...
Zverejnené: 02.08.2022
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti - "Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny"
Zverejnené: 28.07.2022
Vysielanie MsZ v TV Nováky
Televízia Nováky odvysiela 1. časť záznamu z rokovania MsZ zo dňa 25.7.2022, v dĺžke 3 hodiny 43 minútv piatok               29.7.2022 o 18.00 hoda ...
Zverejnené: 27.07.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac AUGUST 2022
Oznamujem Vám, že v dňoch 2.8.2022, 3.8.2022, 4.8.2022, 5.8.20222, 11.8.2022, 12.8.2022, 18.8.2022, 19.8.2022, 25.8.2022 a 26.8.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" 4. pluk logistiky Centrum testovania munície Nováky, ...
Zverejnené: 27.07.2022

Prenájom a odpredaje

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky - „Prenájom stĺpov VO“
Zverejnené: 02.06.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.
Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Zverejnené: 26.05.2022
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Nováky ...
Zverejnené: 16.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa -"BoGo bus"
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa -"J. Valovičová"
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 28.02.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 28.02.2022

Obchodné súťaže

Vyhlásenia OVS - pozemky za kúriou 2022
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestav y h l a s u j eObchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ...
Zverejnené: 24.06.2022
Vyhlásenie OVS - "Krytý bazén"
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestavyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. ...
Zverejnené: 05.05.2022
Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie).Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy ...
Zverejnené: 02.11.2021
Obchodná verejná súťaž - Kino, Budova pre kultúru a na verejnú zábavu
Zverejnené: 16.07.2021

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.Pracovné ...
Zverejnené: 02.08.2022
Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
Zverejnené: 13.06.2022
Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
Zverejnené: 03.06.2022
Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie
Zverejnené: 05.04.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA