Verejné obstarávanie

„Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKpodľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").1. Názov zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"2. Identifikácia verejného ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ul.Trenčianskej -napojenie z ulice Duklianskej

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky ...

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk"Vypracovanie znaleckého posudku vo veci "Posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky"" ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične - zákazka zrušená 05. 08. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky ...

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia rozvodov tepla- Mesto Nováky

Výzva zverejnená vo Vestníku č. 128/2019.https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409617?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=benet&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=     ...

Zrušenie súťaže vykonávanej v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov_Schreiber

Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom ruší verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na ul. J. C. Hronského, Nováky" v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmtov y ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - protipovodňové opatrenia

Názov zákazky: Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod,Lelovský potok a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu. ...