Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2023
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2023 sa vykoná v nasledujúcich termínoch o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirény.

1.polrok 13.01. 10.02. 10.03. 14.04. 12.05. 09.06.
2.polrok 14.07. 11.08. 08.09. 13.10. 10.11. 08.12.
Krízový štáb mesta Nováky
Č. Funkcia Meno, Priezvisko, Titul
1. predseda Branislav Adamec, Ing.
2. zástupca Michal Gogola, Ing.
3. člen pre evakuáciu Ján Krajči, Ing.
4. člen pre zásobovanie Ján Fedor
5. člen pre ukrytie Milan Kolompár
6. člen pre zásahy Ladislav Petriska
7. člen Marián Miština
8. člen Ingrid Kmeťová, Ing.
9. člen Ľubomír Krcha, Ing.
10. člen Peter Balák, Ing.
11 člen Peter Miština
12. člen Gabriela Mištinová, Mgr.
13. člen Michal Jakubis
14. tajomník Lenka Műllerová, Ing.
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA