Kontaktné centrum Nováky

Kontaktné centrum v Novákoch je zložené z tímu odborníkov, ktorí poskytujú individuálne poradenstvo.

Bez ohľadu na to, či sa zamestnanec HBP, a.s. zapojí do národného projektu alebo nie,  môže využiť komplexné poradenské služby poskytované kontaktným centrom na jednom mieste, a to BEZPLATNE.

V oblasti právneho poradenstva môže ísť napríklad o konzultácie pri rôznych zmluvných vzťahoch ideálne pred, alebo aj po ich uzatvorení (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo,  nájomné zmluvy, poistné zmluvy a iné). Rovnako poradenstvo o možných postupoch v  otázkach bezpodielového spoluvlastníctva, zamestnania, podnikania, manželstva, súdnych konaní a vo veľa iných oblastiach.    

V oblasti ekonomického poradenstva môže ísť napríklad o konzultácie v oblasti pomoci pri zvládaní účtovnej alebo daňovej agendy (daňové priznania, evidenčné povinnosti), pri zakladaní alebo prevádzkovaní živnosti, riadenia dlhu, predchádzania platobnej neschopnosti, riešenia otázky úverovej zadlženosti, možností (výhodách a nevýhodách) poistenia, vytváraní finančnej rezervy a iné.

V oblasti psychologického poradenstva sa môžu individuálne stretnutia so psychológom zamerať na viaceré oblasti ako je motivácia, zvládanie stresu, rozvoja vlastnej osobnosti, kariérneho rastu, využívanie životných príležitostí a veľa ďalších oblastí.

V oblasti sociálneho poradenstva pri posudzovaní povahy problémov, možnosti riešenia problémov,  pomoc pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, podpora  počas krízových situácií, sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Okrem možnosti individuálnych stretnutí s odbornými zamestnancami Kontaktného centra, pripravujeme podujatia a aktivity, orientované na rôzne oblasti života.18.06.2021
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta"iný odborný personál"pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" ...
Zverejnené: 31.05.2023
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Novákyvyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť  psychológiePracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne ...
Zverejnené: 19.05.2023
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.Pracovné miesta, v počte 4 sa budú obsadzovať výberovým konaním z nasledovných oblastí:Bankovníctvo,Poisťovníctvo,Kultúra ...
Zverejnené: 13.04.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA