Nováky – rozvoj energetických služieb

Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.

Úspešná realizácia projektu bude viesť k pozitívnym environmentálnym prínosom.
Po realizácii navrhovaných opatrení z energetického auditu sa dosiahne zníženie spotreby energie v meste Nováky, znížia sa náklady na opravy, údržbu a energie. Zároveň dôjde k zhodnoteniu stavebných objektov ako takých.

Cieľom projektu je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Názov riadiaceho orgánu (RO): Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.op-kzp.sk   www.siea.sk    www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Doba realizácie:                   10/2021     04/2022

Zazmluvnená výška NFP:      28 522,80 eur

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou30.05.2022
Plagát
Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky
FOTO: Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky
Zriadenie wifi prístupových bodov v meste NovákyZákladné informácie o projekte: Názov projektu: Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky Kód ITMS2014+: 311071CFM5 Prijímateľ: mesto Nováky Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 Konkrétny ...
Zverejnené: 21.11.2023
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky
FOTO: Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky
Projekt pod názvom "Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky", kód projektu 302021BGI8.Cieľom projektu je modernizácia, vybudovanie prístavby a prestavba areálu a budov materskej školy za účelom navýšenia kapacity miest.Výška oprávnených výdavkov: 684 429,05 Eur   z toho výška finančnej ...
Zverejnené: 30.01.2023
Nováky – rozvoj energetických služieb
FOTO: Nováky – rozvoj energetických služieb
Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.Úspešná realizácia projektu bude ...
Zverejnené: 19.01.2022
„Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky“.
V roku 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečujú ochranu mesta Nováky pred povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.Protipovodňové opatrenia boli súčasťou rozsiahleho projektu s názvom:POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM,ktorý ...
Zverejnené: 10.04.2018
Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze
FOTO: Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze
Ako sme už viackrát informovali, Mesto Nováky sa postupne snaží obnoviť Kaplnku sv. Juliany. Ak pôjdete po ceste 1/64 cez Nováky, nezabudnite sa aspoň pohľadom pristaviť na tejto národnej kultúrnej pamiatke, nachádzajúcej sa na starom nováckom cintoríne ...
Zverejnené: 03.10.2016
Riešenie migračných výziev v meste Nováky
FOTO: Riešenie migračných výziev v meste Nováky
Projekt pod názvom "Riešenie migračných výziev v meste Nováky", kód projektu 302091DBY6 Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie Výška oprávnených výdavkov: 33 800 Eur z toho výška finančnej podpory ...
Zverejnené: 04.09.2023
Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 2/2
FOTO: Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 2/2
Predmetom energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti súčasného stavu a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor energie vybraných objektov v majetku mesta Nováky. EA je spracovaný v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni. EA je vypracovaný v ...
Zverejnené: 20.06.2022
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Mesto Nováky
Bližšie informácie:Realizácia v objekte polikliniky.Financovanie:   celkové oprávnené výdavky vo výške                   823 529,41 Eur                               NFP vo výške 95%                                     782 352,94 Eur                               Spoluúčasť vlastné zdroje 5%      ...
Zverejnené: 18.01.2022
Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky už začala
„V decembri 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečia ochranu mesta Nováky pred  povodňami. Protipovodňové opatrenia  sú súčasťou rozsiahleho  projektu s názvom: POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM, ktorý zastrešuje Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, ...
Zverejnené: 08.12.2016
Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“
FOTO: Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“
V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“, ktorý bol podporený zo štátneho rozpočtu SR, v rámci prevencie kriminality, sumou 12 000,- EUR. Celkové náklady na projekt boli 16 874,- ...
Zverejnené: 16.06.2015
Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky
FOTO: Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky
Projekt pod názvom "Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky", kód projektu 302041BDQ3.Cieľom projektu je zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regernácie vnútroblokov sídlisk, ktoré bude spĺňať potreby obyvateľov okolitých bytových domov s uplatnením ...
Zverejnené: 30.01.2023
Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 1/2
FOTO: Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 1/2
Predmetom energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti súčasného stavu a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor energie vybraných objektov v majetku mesta Nováky. EA je spracovaný v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni. EA je vypracovaný v ...
Zverejnené: 20.06.2022
Vodozádržné opatrenia v meste Nováky
Bližšie informácie:           Realizácia v parku v okolí kostola a pred kúriou.Financovanie:   celkové oprávnené výdavky vo výške                   515 953,30 Eur                    ...
Zverejnené: 17.01.2022
Rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nováky
Mesto Nováky rekonštruovalo ďalšiu časť verejného osvetlenia.Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečil kvalitný svetelno-technický stav sústavy verejného osvetlenia a zvýšila sa kvalita života v meste Nováky, modernizovali a unifikovali sa svietidlá, usporila sa elektrická energia, zvýšila sa bezpečnosť obyvateľstva na komunikáciách.Projektom Rekonštrukcia verejného ...
Zverejnené: 06.12.2016
Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch
FOTO: Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch
Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. A. Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 855/0 a názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do 1/3 devätnásteho ...
Zverejnené: 08.12.2014
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA