Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:

• parc. reg. C-KN č. 162/28 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 27 m2, odčlenenú z parcely reg. C-KN č. 162/1 – ostatné plochy o výmere 6 619 m2, evidovanej v prospech Mesta Nováky na LV č. 1, pre k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 309/2017 zo dňa 21.11.2017, do vlastníctva žiadateľa:

- Júliusa Roháča a manž. Ivony, obaja trvale bytom 972 71 Nováky,
Svätoplukova 96/2, za cenu 5,50 €/m2 za pôvodnú plochu 21 m2 a zvyšných 6 m2 za cenu 15 €/m2.10.09.2018
Úplné znenie na stiahnutie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA