Výberové konanie na obsadenie funkcie „odborný referent pre stavebné konanie - SOU”

Úplné znenie

Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "odborný referent pre stavebné konanie - SOU”

Charakteristika pracovného miesta:
- vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku prislúchajúceho obci,
- vydávanie záväzných stanovísk v zmysle stavebného zákona,
- výkon štátneho stavebného dohľadu,
- vydávanie rozhodnutí v zmysle stavebného zákona, zvolávanie a vedenie konaní
- a súvisiace činnosti v zmysle stavebného zákona
- a činnosti vykonávané v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia:
- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru,
- znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov,
- znalosť zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- orientácia v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- schopnosť zvládnuť vysoké pracovné nasadenie a stresové situácie, práca s klientom,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- samostatnosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- organizačné schopnosti a samostatnosť.
Finančné ohodnotenie:
- v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky odbornej praxe a kvalifikačných predpokladov.
Výhodou je: - odborná prax min. 3 roky v stavebníctve, v štátnej/verejnej správe v stavebnom odbore, - odborná spôsobilosť pre prenesený výkon štátnej správy (osobitný kvalifikačný predpoklad podľa stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), - vodičský preukaz skupiny "B”.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
- výpis z registra trestov zo zákonnej povinnosti zabezpečí MsÚ, k čomu je potrebné zo strany uchádzača predložiť nasledovné informácie: rodné priezvisko, rodné číslo, číslo OP; dátum, miesto a okres narodenia; meno, priezvisko a rodné priezvisko matky; meno a priezvisko otca,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer
Termín nástupu:
- 01. 07. 2021 po ukončení a vyhodnotení VK alebo dohodou.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie – odborný referent pre stavebné konanie - SOU – neotvárať” najneskôr do 10. 06. 2021 do 15,00 h na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.
Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnili požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.04.05.2021