Realizované projekty

Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a autobusových zastávok v Novákoch

Od septembra 2010 do konca augusta 2011 sa v meste Nováky uskutočňovali práce na projekte „Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a autobusových zastávok v Novákoch“. Cieľom projektu bolo prostredníctvom rekonštrukcie centra mesta, zlepšiť jeho kvalitu a ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky

Mesto Nováky realizovalo stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky“, od júla 2010 do konca novembra 2011. Cieľom projektu bolo zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkých užívateľov miestnych komunikácií, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky ...

Mesto Nováky získalo špičkové vozidlo na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac poškodeným životným prostredím na Slovensku. Kvalitu ovzdušia výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch. Menšie množstvo exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne vykurovanie. Značnou mierou sa na ...