Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“

Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra ...

Výzva na predkladanie ponúk

 Názov zákazky: "Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky" ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia telocvične

Výzva na predloženie cenovej ponuky predmetu zákazky: „REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE NA ZŠ ROČNÍKY 1. - 4. NA UL. J. C. HRONSKÉHO, NOVÁKY“. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponukyNázov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v meste Nováky ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky- "OPRAVA TRENČIANSKEJ ULICE - OPAKOVANÁ"

VÝZVANA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYna zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)s názvom:„REKONŠTRUKCIA TRENČIANSKEJ ULICE - ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba krovín a inej zelene

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po jednotlivých mesiacoch na celé vegetačné obdobie t. j. od mesiaca marec (vrátane) do mesiaca október (vrátane). ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Predmetom zákazky je obnova (rekonštrukcia) časti interiéru, t. j. rekonštrukcie sociálnych zariadení. Sociálne zariadenia sú enormne materiálovo a taktiež morálne opotrebované. Uvedený závažný stav sociálneho zariadenia a umyvární platí pre budovu A i budovu B základnej školy. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Predmetom zákazky je stavebná prístavba hygienických zariadení, šatní a skladového priestoru pre telocvičňu ZŠ na ul. Pribinova. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vypracovanie strednodobého rozvojového dokumentu mestaNováky ...