Zmluvy

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujé na stránkach DigitalneMesto.sk
Zmluvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8020061207 zo dňa 19.12.2007 30.11.2012
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce, Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.11.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 21.11.2012
Darovacia zmluva - Tatiana Cagáňová 21.11.2012
Zmluva o dielo č.01/11/2012 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 20.11.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP-2012/Pa/13/BT uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Občianskeho Zákonníka, medzi zmluvnými stranami 15.11.2012
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 39 ods. 1 Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom / autorský zákon / medzi zmluvnými stranami 13.11.2012
Dohoda o užívaní verejného priestranstva 13.11.2012
Darovacia zmluva - Mária Paulíková 13.11.2012
Darovacia zmluva - Marta Marková 13.11.2012