Oznámenie o čase a mieste prerokovania Programu starostlivosti o lesy

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o. vypracovala návrh Programu starostlivosti
o lesy pre lesné pozemky nachádzajúce sa v Lesnom celku Kamenec pod Vtáčnikom v k. ú.
Nováky.
Vyhotoviteľ Programu starostlivosti o lesy je povinný prerokovať návrh Programu
starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi pred jeho predložením na okresný úrad.

Na základe žiadosti vyhotoviteľa Vám oznamujeme, že prerokovať návrh Programu
starostlivosti o lesy s jeho vyhotoviteľom bude možné dňa
29. októbra 2019 v mieste ubytovania vyhotoviteľa na adrese:
Ubytovňa Turbína č. dverí 3, Ľudovíta Štúra 61/1, 972 43 Zemianske Kostoľany
v čase od 8 00 do 13 00 hod.09.10.2019