Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019

výzva

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 08/201918.12.2019