Oznámenie k dani z nehnuteľností

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku      – napr. stavebný pozemok a podobne).

Priznanie treba podať v termíne do 31. 01. 2020 na ekonomické oddelenie mestského úradu, číslo dverí 10. u pani Záhonovej, prípadne do podateľne Mestského úradu v úradných hodinách.02.01.2020