Zber použitých vianočných stromčekov

Mesto Nováky každoročne po skončení vianočných sviatkov realizuje zber použitých vianočných stromčekov. Aj tento rok môžu občania mesta uložiť svoje použité vianočné stromčeky na voľné stojiská veľkokapacitných kontajnerov a na stojiská kontajnerov na komunálny odpad, pričom takto uložené stromčeky musia byť zbavené všetkých ozdôb. Termín uloženia použitých vianočných stromčekov uvedeným spôsobom je stanovený po sviatku Troch kráľov, t. j. od 7. januára až do konca januára 2020. Stromčeky zo stojísk budú zbierané traktorom s vlečkou vždy v piatok.

Mimo uvedeného zberu môžu občania mesta uložiť použité vianočné stromčeky zbavené všetkých ozdôb v zberni odpadov počas jej prevádzkovej doby, pričom sú povinní dovoz takéhoto odpadu vopred nahlásiť prevádzkovateľovi zberne odpadu. Zberňa odpadov sa nachádza v areáli spoločnosti Vepos.

Občanom je zakázané ukladať použité stromčeky do nádob na komunálny odpad a takisto je zakázané ukladať použité stromčeky na verejné priestranstvá v meste, okrem na to určených stojísk.

 08.01.2020