Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu EKO 120 - stavebník Monika Besedová

Verejná vyhláška

Žiadateľ : Monika Besedová, Hlavná 620/116, 972 26 Nitrianske Rudno požiadal dňa 08. 06. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Rodinný dom O120 (EKO120) " umiestnenú na pozemku parc. č. C KN 552/1, 552/6 a 552/5 kat. úz. Nováky, a prípojky inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, prípojka NN) na pozemkoch parc. č. CKN 551, 552/3, 552/4, 553/1, 552/5 a 552/1, 565/1, k. ú. Nováky, na ktorú podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 37,§ 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v spojenom územnom a stavebnom konaní a vyhl. č. 453/2000 Z.z. rozhodol takto: Stavbu Rodinného domu O120 (EKO120) a prípojky inž. sietí  POVOĽUJE. 22.07.2020