RENAS s. r. o. – výrub stromov vo vedení VN 271

Výzva RENAS
Situácia RENAS mapa

Pri kontrole vedenia VN 271 prechádzajúceho kat. územím Nováky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme pod daným vedením dosiahli kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. Spoločnosť RENAS s. r. o., Bratislava poverená spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza predmetné elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v termíne do 04.06.2021. Pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme pod vedením, vstúpia následne poverení zamestnanci na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností. Bližšie informácie o podmienkach odstránenia porastov ako aj kontakt na poverenú osobu sú zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu Nováky a na webovej stránke mesta Nováky v termíne do 21.05.2021.23.04.2021