Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia

Úplné znenie

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov

v ochrannom pásme elektrického vedenia

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (ďalej HBP, a.s.), ako prevádzkovateľ miestnej
sústavy na distribúciu elektrickej energie, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo
správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností v extraviláne k.ú. Nováky, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe HBP,  a. s. na odstránenie a
okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení miestnej distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z..

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10. 12. 2017.

 

 08.11.2017