Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Projekt
Výkaz výmer
Návrh zmluvy
Úplné znenie výzvy

Predmetom zákazky je stavebná prístavba hygienických zariadení, šatní a skladového priestoru pre telocvičňu ZŠ na ul. Pribinova.01.02.2018