Rozhodnutie- Územný plán obce Opatovce nad Nitrou

rozhodnutie

Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 2, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, rieši čiastkové javy, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, a rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.11.01.2019