Oznámenie o začatí stavebného konania_Drahoslav Oršula

verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne konanie.

Stavebník Drahoslav Oršula, Komenského 159/4, 972 43 Zemianske Kostoľany v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, Bojnice podali dňa 5.2.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona ( na SOÚ Nováky doručené 6.2.219 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Motorest Drago – prestavba a prístavba objektu, SO 02 Odstavné a parkovacie plochy ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 1210, 1211.11.02.2019