Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Úplné znenie

Stavebník Martin N O V Á K, Andreja Hlinku 1509/13, 972 71 Nováky,
v zastúpení v zastúpení Ing. Petra Šimráka, Banícka 13/4, 971 01 Prievidza
podal dňa 4. 3. 2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon), ţiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Prístavba garáže k dielni " umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1733/3, 1733/4 kat. úz. Nováky05.04.2019