Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIE

Dňa 21.08.2012 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručené podanie Mesta Nováky v zastúpení primátorom Ing. Dušanom Šimkom, so sídlom MsÚ Námestie ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Pán Ľubomír Ďurech a manželka Darina podali dňa 14.05.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č.: 1401/741/2012

Pán Jaroslav Pos bytom Nováky podal dňa 21.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho mimo ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č.: 1326/706/2012

Priemstav stavebná, a.s., Nováky podal dňa 15.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho mimo lesa ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č.: 1290/689/2012

Pán Pavel Ďurica bytom Bystričany, podal dňa 13.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č.: 1289/688/2012

Pán Dominik Hutta bytom Nováky podal dňa 12.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č. 1229/667/2012

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, podali dňa 07.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 463/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 416/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 287/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...