Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP-2012/PA/16/BT Ľubica Bátorová 14.05.2012
Dohoda č. 7/ § 52/ 2012 / NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 04.05.2012
Zmluva č. 8/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti Klub lyžiarov Nováky 03.05.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Kóňa Ladislav 02.05.2012
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 50a Obč. Zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Ing. Kóňa Ladislav 02.05.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1476 Svitok Milan 02.05.2012
Ľubica Bátorová Družstevná 297/12, Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.04.2012
Zmluva o dielo číslo: ZA_04.2_0312 na vypracovanie technickej dokumentácie pre konštrukciu a montáž výťahu s kompletnou dodávkou a montážou 27.04.2012
Zmluva č. 7/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti Mestský futbalový klub Nováky 25.04.2012
Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti Karate klub Nováky 17.04.2012
Zmluva o splátkovom úvere číslo 4001/12/024 OTP banka 12.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 12.04.2012
Dohoda č. 4/ § 50j / 2012/ NP § 50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 12.04.2012
ZMLUVA č. 6/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 04.04.2012
ZMLUVA č. 4/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti TJ NCHZ Nováky. 30.03.2012
ZMLUVA č. 3/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti KRK Nováky. 30.03.2012
K ú p n a z m l u v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka za nasledovných podmienok Poliačiková Mária 30.03.2012
Dodatok k Zmluve o dielo č. 2012/1 k projektovej dokumentácii 19.03.2012
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 01/10/2008 zo dňa 27.10.2008 uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 07.03.2012
ZLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníka SE Distribúcia , a.s. 27.02.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA