Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Nováky - a to nebytové priestory v objekte Tribúny Futbalového štadióna.

19.01.2016