OZNAM-Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Mesto Nováky oznamuje právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k. ú. Nováky, že sú povinní oznámiť v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a to do 15. februára 2023 na Mestský úrad Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta. Oznámenie je možné odovzdať  na Mestský úrad v úradných hodinách, poštou, elektronicky alebo vhodením do schránky Mestského úradu, umiestnenej na budove Mestského úradu pri zadnom vchode.

Za nesplnenie si povinností v zákone stanovenom termíne hrozí prevádzkovateľovi malého zdroja pokuta.03.02.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA