Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časť z parc. reg. E-KN č. 738 (ostatná plocha o celkovej výmere 26 965 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v Liste vlastníctva č. 3070 v prospech Mesta Nováky) vo výmere 5,1 m2, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie typu "billboard obojstranný" nachádzajúci sa na parkovisku pri železničnej stanici, v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a. s., so sídlom 821 04 Bratislava, Ivanská cesta 2D, IČO: 44 540 957, na obdobie 3 rokov za cenu 900,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľom na pozemok pod existujúcim reklamným zariadením žiadateľa.02.03.2023
uplné znenie
...5678910
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA