Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:
- časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2 ), ako novovytvorené parcely reg. C-KN č. 301/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 , 301/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/15 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/17 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/21 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , o celkovej výmere 71 m2 , za časť parcely reg. C-KN č. 266/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 087 m2 ) evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 6160, vo vlastníctve spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955) ako novovytvorená parc. reg. C-KN č. 266/112 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2 , všetky zamerané Geometrickým plánom č. 48185655-143/2022 zo dňa 12.12.2022 od spoločnosti Patricius Sova - GEOSKTEAM (so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1); pričom sa parcely reg. C-KN č. 301/2 až 301/22 zamieňajú v prospech spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955 a parcela reg. C-KN č. 266/112 sa zamieňa v prospech Mesta Nováky, so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 349/10, z dôvodu vybudovaných parkovacích miest pre bytový dom "Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" (vo vlastníctve žiadateľa), bez finančného vyrovnania.03.05.2023
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA