Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
- časti parciel reg. C-KN č. 285/1, 297/21, 303 (všetky na LV č. 1), E-KN č. 662/1 (na LV č. 3070), C-KN č. 5123, 5124, 5125 (všetky na LV č. 4759), k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, v zábere cca 1 320 m2, pod miestnou komunikáciou a chodníkom budovaných v súvislosti s budúcou výstavbou "IBV Martinovská, Nováky", na obdobie 8 mesiacov počas výstavby, za cenu 1,00 €/m2/rok, v prospech spoločnosti VAŠA s. r. o., IČO: 36 318 990 (so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 86), z dôvodu výstavby miestnej komunikácie spolu s chodníkom, ktoré po realizácii bezodplatne prevedie do majetku Mesta Nováky, za podmienky vyhotovenia porealizačného geometrického plánu vyhotoveného po kolaudácii stavby na náklady investora - spol. VAŠA s. r. o., pričom bude nájomná cena vyplatená až po zameraní predmetnej stavby - za reálny záber pod stavbou, a to do 5 dní po vyhotovení geometrického plánu. Spol. VAŠA s. r. o. sa zaväzuje k uzatvoreniu nájomnej zmluvy predložiť aj rozhodnutie o zrušení obmedzujúcej poznámky "zákaz vlastníka nakladať s pozemkami” týkajúcej sa parc. reg. C-KN č. 5123, 5124 a 5125, evidovaných na LV č. 4759, k. ú. Nováky, vydávaného Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor. Spoločnosť sa ďalej zaväzuje previesť zrealizovanú miestnu komunikáciu spolu s chodníkom ako vyvolanú investíciu bezodplatne do majetku Mesta Nováky vrátane odvedenia dažďových vôd z komunikácie.03.05.2023
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA