Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Žilina, v zastúpení Galton s r. o., J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Žilina, podal dňa 18.08.2022 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " 13486 Nováky- Ku strelnici- Zahustenie TS pre IBV Ku strelnici ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky, na pozemkoch parc. č. podľa C KN 297/1, 297/21, 303, 1985/38 (E KN 662/1), 4111/2, 4111/4, 5123, 5124, 4111/6, 4111/7, 4111/5, 4111/4, 4112/32, 4112/33, E KN 662/2- líniová stavba (úplné znenie oznámenia na stiahnutie na tejto stránke).25.01.2023
Úplné znenie na stiahnutie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA