Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 4 - súťažný návrh

V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. A. Hlinku v Novákoch, parcela reg. C-KN č. 1445/2 – zastavaná plocha a nádvorie, objekt je evidovaný na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky ako budova obchodu a služieb, popis stavby Dom služieb, Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, zverejňuje doručený súťažný návrh.11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Apríl 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 12.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024, 17.4.2024, 18.4.2024, 22.4.2024, 23.4.2024, 24.4.2024 a 25.4.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi ...
Zverejnené: 03.04.2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky, bude vývoz zmesového komunálneho odpadu pre držiteľov odpadu v rodinných ...
Zverejnené: 29.02.2024
Predaj osobného motorového vozidla
Mesto Nováky v zmysle § 9a ods. 1c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov p o n ú k a na odpredaj /priamym predajom/ osobné motorové vozidlo, ktoré je vedené v inventarizačnom súpise majetku k 31. ...
Zverejnené: 01.02.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 18.1.2024, 19.1.2024, 25.1.2024, 26.1.2024, 29.1.2024 a 30.1.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 28.12.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.11.2023, 7.11.2023, 8.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023 a 30.11.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 30.10.2023
Dotazník pre občanov
Oznamujeme občanom, že na webovej stránke mesta ako aj na facebookovom profile s názvom Mesto Nováky je zverejnený dotazník pre občanov pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky pre roky 2024-2030.  Link na dotazník:https://forms.gle/i8o2BxNBuR4JHHam7 ...
Zverejnené: 28.03.2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky, bude vývoz zmesového komunálneho odpadu pre držiteľov odpadu v rodinných ...
Zverejnené: 20.02.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2024
Oznamujeme Vám,  že v dňoch 6.2.2024, 7.2.2024, 8.2.2024, 9.2.2024, 14.2.2024 a 15.2.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 31.01.2024
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom autobusovej stanice v Novákoch
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu, a to pozemku parc. reg. C-KN č. 182/3, k. ú. Nováky, na ...
Zverejnené: 13.12.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.10.2023 a 5.10.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok ...
Zverejnené: 27.09.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 11.3.2024, 12.3.2024, 13.3.2024, 14.3.2024, 25.3.2024, 26.3.2024, 27.3.2024 a 28.3.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 06.03.2024
Oznámenie o zrušení Obchodnej verejnej súťaže – autobusová stanica Nováky
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 261/2024 zo dňa 29.01.2024 oznamuje zrušenie Obchodnej verejnej súťaže na prenechanie majetku mesta do nájmu - autobusovej stanice na ul. Gašpara Košťála ...
Zverejnené: 07.02.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom autobusovej stanice v Novákoch - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - pozemku parc. reg. C-KN č. 182/3, k. ú. Nováky, na časti ktorého sa nachádza autobusové nástupište tvoriace súčasť tohto pozemku, ...
Zverejnené: 28.12.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 7.12.2023, 8.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023, 21.12.2023 a 22.12.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 29.11.2023
Prerušená dodávka tepla na ohrev teplej vody- Chemická kolónia
BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 20. 09. 2023 v čase od 6.00 hod do 21.09.2023 do 18.00 hod prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická ...
Zverejnené: 13.09.2023
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA