Výberové konanie-Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka

Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
"Výberové konanie - mzdový/á účtovník/čka - neotvárať” najneskôr do 20. 09. 2022 do 12,00 h na
adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.08.09.2022
Úplné znenie
Pokračovanie prerušeného rokovania mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného rokovania MsZ Nováky na deň 20. októbra 2022 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 20.10.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 14.10.2022
OZNAM- zatvorený mestský úrad
Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 06.10.2022 bude z technických príčin mestský úrad zatvorený v čase od 9:00 do 13:00. ...
Zverejnené: 04.10.2022
Rozhodnutie o odvolaní - verejná vyhláška
Odôvodnenie - Mesto Nováky (ďalej len "prvostupňový orgán") ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydal dňa 13.07.2022 rozhodnutie č. 1353/2022/10/SOÚ (ďalej len "prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bola na základe žiadosti stavebníka: PTH, ...
Zverejnené: 26.09.2022
Cena primátora mesta
FOTO: Cena primátora mesta
Dňa 21. septembra 2022 primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, udelil pánovi DOMINIKOVI HUTTOVI, CENU PRIMÁTORA MESTA ZA CELOŽIVOTNÉ PôSOBENIE V TENISOVOM KLUBE NCHZ NOVÁKY. Do rúk mu bola odovzdaná aj nová tenisová raketa HEAD s osobným venovaním od prezidenta ...
Zverejnené: 22.09.2022
OZNAM-práce v okolí kostola a v blízkosti kúrie
Vážení občania,Dňa 6.9.2022 bolo odovzdané stavenisko spoločnosti ARPROG s.r.o. – zhotoviteľovi stavby projektu vodozádržných opatrení, ktoré sa budú vykonávať v parku v okolí kostola a v blízkosti budovy kúrie v Novákoch.Na stavenisko je zákaz vstupu cudzím osobám. Z dôvodu zachovania prístupu do kostola a do objektu kúrie ...
Zverejnené: 08.09.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
"Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky"Navrhovateľ, Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava,IČO 35 829 052, doručil dňa 30. 09. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskejrepubliky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvovna životné ...
Zverejnené: 07.10.2022
Pokračovanie rokovania mestkého zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 29. septembra 2022 o 16.00 hod (t.j. štvrtok) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 29.09.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej ...
Zverejnené: 29.09.2022
Prerušenie dodávky tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická kolónia od 29.9.2022 od 12:00 hod. do 1.10.2022 do 18:00 hod.
Zverejnené: 23.09.2022
V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
FOTO: V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
a bola podporená sumou 2 000€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 242 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo 152 titulov, z toho je 123 kníh z beletrie a 29 kníh ...
Zverejnené: 21.09.2022
Verejná vyhláška - "Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022-2030"
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania návrhu strategického dokumentu.V zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamujeme verejnosti, že dňa 24.8.2022 bolo Mestu Nováky doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Prievidza, ...
Zverejnené: 26.08.2022
Verejná vyhláška-začatie prerokovania „Konceptu Územného plánu mesta Nováky“
Mesto Nováky, obstarávateľ územného plánu obce v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebného zákona)oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a ...
Zverejnené: 06.10.2022
Informácia pre dotknutú verejnosť – SLOVECA
Informácia pre dotknutú verejnosť v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií. ...
Zverejnené: 27.09.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.10.2022, 7.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022, 27.10.2022 a 28.10.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť ...
Zverejnené: 22.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 28. septembra 2022 (streda) o 15,30 hod.
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 28. septembra 2022 o 15.30 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 28.09.2022 bude pokračovať bodom č. 11. Informácie primátora mesta.Rokovanie bude vysielané v priamom ...
Zverejnené: 19.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 31. augusta 2022 (streda) o 16,00 hod.
FOTO: Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 31. augusta 2022 (streda) o 16,00 hod.
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 31. augusta 2022 o 16.00 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 31.08.2022 bude pokračovať bodom č. 11. Informácie primátora mesta.Rokovanie bude vysielané v priamom ...
Zverejnené: 26.08.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA