Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 907/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
- časť z parc. reg. E-KN č. 183/2 (ostatná plocha o výmere 2 921 m2, vlastnícky evidovanej v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 3070) nachádzajúcej sa na Nám. SNP v Novákoch, o výmere cca 19,46 m2, na ktorej je umiestnený predajný stánok, v prospech Hoan Nguyen Dinh, so sídlom 972 16 Pravenec, Poluvsie 179, IČO: 33 610 525, na obdobie 5 rokov za cenu 800,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania predajného stánku.

Dôvod zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:
- pokračovanie v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania predajného stánku. Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Nováky www.novaky.sk, úradná tabuľa mesta Nováky.

Doba zverejnenia: 13.09.2022 –

V Novákoch dňa 09.09.2022

Ing. Dušan Šimka, v. r.
primátor mesta13.09.2022
Úlné znenie zámeru
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenajať časť nebytového priestoru, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 2527 pre k.ú. Nováky ako- priestor č. 5 vo vchode č. 2 na prízemí obytného domu súp.č. 125 na parc.č. C KN 16- spoluvlastnícky podiel ...
Zverejnené: 04.06.2019
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2019
Úplné znenie výzvy v prílohe. ...
Zverejnené: 05.03.2019
Zápisnica-Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018
Zápisnica z vyhodnotenia ponúkkonaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00 h na Mestskom úrade Nováky ...
Zverejnené: 27.09.2018
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie prevádzky materského ...
Zverejnené: 04.06.2018
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov
Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie ...
Zverejnené: 20.02.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA