Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- nebytové priestory v objekte č. 125 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky za účelom zachovania prevádzky : cyklo - šport v prospech Oľgy Pažickej CHAMPIONS GYM, Hviezdoslavova 11/5, 972 71 Nováky, IČO: 40 424 936 na dobu určitú od 01.07.2023 do 30.06.2028, t. j. na obdobie 5 rokov, prenajímaná plocha 63,50 m2, cena nájmu 50,00 € / mesiac, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.

 23.05.2023
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA