Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Darovacia zmluva - Mária Prídavková 13.11.2012
MUDr.Jaroslav Kohút, Zmluva o nájme nebytových priestorov 13.11.2012
ZMLUVA č.17 /2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti . 02.11.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 02.11.2012
Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 31.10.2012
Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 31.10.2012
Dohoda o skončení nájmu uzavretá podľa § 676 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 30.10.2012
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka, z. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov 29.10.2012
Dohoda o užívaní verejného priestranstva 26.10.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1197 17.10.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 17.10.2012
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a Občianského zákonníka 17.10.2012
Dodatok č. 1 K Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2011 uzavretá podľa § 566 a nasl. ustanovení Obchodneho zákonníka 17.10.2012
Darovacia zmluva - Veronika Súderová 16.10.2012
Darovacia zmluva - Zuzana Rusová 12.10.2012
Dodatok č.2 k zmluve č. 1/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 5.1.2012 10.10.2012
Darovacia zmluva - Veronika Vidová 10.10.2012
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a nasl. Občianského zákonníka 09.10.2012
Dodatok č.1 k dohode č. 4 / §50j / 2012 / NP §50j zo dňa 20.03.2012 09.10.2012
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa §50a Občianského zákonníka 08.10.2012
1234567...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA