Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Poistná zmluva PP01 27.05.2011
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta - Mestský futbalový klub 23.05.2011
Kúpna zmluva 09.05.2011
dodatok ku zmluve 02.05.2011
banková záruka 29.04.2011
právna pomoc 29.04.2011
dodatok č.1 k zmluve o splátkovom úvere 22.04.2011
nájom časti steny budovy 18.04.2011
Dohoda o skončení nájmu 06.04.2011
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta - MFK Nováky 29.03.2011
Dodatok č. 2 k zmluve č. KaHR-22VS-0801/0024/34 11.03.2011
Nájomná zmluva - Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné uživanie nebytový priestor - garáž, evid. č. 206, parc. č. KNC 1657/7 09.03.2011
Záložná zmluva č. 0508-PRB-2009/Z 09.03.2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 12.11.2011 09.03.2011
Kúpna zmluva Predávajúci predáva a kupujúci kupuje novovytvorený pozemok parc. Č. C KN 1637/4 04.03.2011
Záložná zmluva č. 307/808/2009 - zriadenie záložného práva na nehnutežnosti vedené na liste vlastníctva č.1 04.03.2011
"Kúpa a predaj hnuteľnej veci vo vlastníctve predávajúceho: - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na projekt ""Obytná zóna - IBV Nováky, p.č. 1986"" k.ú. Nováky -Kladné vyjadreniea dotknutých inštitúcií k projektpvej dokumentácií, v písomnej fo 01.03.2011
REDOX, s.r.o. 24.02.2011
Zmluva o poskytovaní služieb 16.02.2011
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA