Verejná vyhláška-"Stavebné úpravy nebytových priestorov v dome č. 125 na Nám. SNP pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých"08.06.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
Pozvánka na Novácky letný deň
FOTO: Pozvánka na Novácky letný deň
Vážení občania,primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka,Vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie Novácky letný deň, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2022 (t.j. sobota) o 17.30 ...
Zverejnené: 11.08.2022
Verejná vyhláška - "Rodinný dom"
Zverejnené: 04.08.2022
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2022
A) Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (objekt Účko), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 16 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom ...
Zverejnené: 02.08.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac AUGUST 2022
Oznamujem Vám, že v dňoch 2.8.2022, 3.8.2022, 4.8.2022, 5.8.20222, 11.8.2022, 12.8.2022, 18.8.2022, 19.8.2022, 25.8.2022 a 26.8.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" 4. pluk logistiky Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 27.07.2022
Verejná vyhláška - „Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie"
Žiadatelia: Bc. Juraj Hudec a Marcela, V. Benedikta 214/7, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Jana Tomanová, Lazianska cesta 210/4, 972 17 Kanianka, podali dňa 29.06.2022 na Mesto Nováky žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu : Rodinný dom na pozemku ...
Zverejnené: 21.07.2022
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
FOTO: ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľke mestskej volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo ...
Zverejnené: 11.08.2022
Relácia Videonoviny v TVN
FOTO: Relácia Videonoviny v TVN
Televízia Nováky odvysiela reláciu Videonoviny Nováky, v dĺžke cca 90 minút, s obsahom:  01.  Návšteva prezidentky SR02.  Vatra zvrchovanosti03.  Rekonštrukcia futbalových Ihrísk04.  Úprava terénu pred Účkom05.  Cesta rozprávkovým Parkom06.  Novácky futbalový dorast do 2.ligy07.  Absolventský koncert ZUŠ08.  Akadémia ZŠ09.  Novácka latka 202210. ...
Zverejnené: 03.08.2022
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti - "Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny"
Zverejnené: 28.07.2022
Verejná vyhláška - "Urnový háj na miestnom cintoríne, Nováky- spevnené plochy (chodník, schodisko)"
Žiadateľ: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, požiadal dňa 06.06.2022 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný ...
Zverejnené: 22.07.2022
Verejná vyhláška - „Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny"
Navrhovatel’, M&M Recycling s. r. o., 237 Krušetnica 029 54, IČO 45 987 751, v zastúpení spoločnosti Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 00 214 973Dňa 15.07.2022 bola mestu Nováky, Mestskému úradu, oddeleniu Výstavby a rozvoja mesta z Ministerstva životného ...
Zverejnené: 20.07.2022
Oznam
Oznamujeme občanom, že z dôvodu predpovedaných vysokých teplôt budústránkové hodiny mestského úradu v piatok 5.8.2022 od 7:30 do 12:00. ...
Zverejnené: 04.08.2022
Pokračovanie rokovania MsZ Nováky
FOTO: Pokračovanie rokovania MsZ Nováky
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušenéhorokovania Mestského zastupiteľstva do obradnej siene mestského úradu na09.augusta t.j. utorok o 15.30 hod. Rokovanie bude vysielané v priamomprenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je verejné, občania sú ...
Zverejnené: 03.08.2022
Vysielanie MsZ v TV Nováky
Televízia Nováky odvysiela 1. časť záznamu z rokovania MsZ zo dňa 25.7.2022, v dĺžke 3 hodiny 43 minútv piatok               29.7.2022 o 18.00 hoda v sobotu          30.7.2022 o 18.00 hod 2. ...
Zverejnené: 27.07.2022
Pozvánka na rokovanie MsZ Nováky
FOTO: Pozvánka na rokovanie MsZ Nováky
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva nové rokovanie MsZ do obradnej siene mestského úradu, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla 2022 o 15:30 hod (t.j. pondelok).Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli ...
Zverejnené: 21.07.2022
Dočasná úprava stránkových hodín
Oznamujeme občanom, že z dôvodu predpovedaných vysokých teplôt budústránkové hodiny mestského úradu upravené nasledovne: Streda             20.07.2022          7:30 - 15:00     Štvrtok            21.07.2022          7:00 ...
Zverejnené: 20.07.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA