Oznámenie k dani z nehnuteľností

OZNÁMENIE  K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku – napr. stavebný pozemok a podobne).

Priznanie treba podať v termíne do 31. 01. 2019 na ekonomické oddelenie mestského úradu, číslo dverí 10. u pani Záhonovej, prípadne do podateľne Mestského úradu v úradných hodinách.

 02.01.2019
Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Nitrianske Sučany“
Obstarávateľ: Obec Nitrianske Sučany, Termín zverejnenia: 3.1.2023 – 17.1.2023 ...
Zverejnené: 03.01.2023
Informácia o ustanovujúcom MsZ
Mesto Nováky v zmysle zákona č. 369/90 Zb., § 12 ods. 3 o obecnom zriadení v platnom znení informuje, že ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok,                    13. decembra 2022 o 16,00 h vo veľkej  sále Domu Kultúry v Novákoch  Rokovanie bude ...
Zverejnené: 07.12.2022
OZNAM- Zatvorená Materska škola Nováky
Materská škola Nováky oznamuje  rodičom, že v pondelok  5.decembra 2022 bude materská škola zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky vody. ...
Zverejnené: 02.12.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.12.2022, 15.12.2022 a 16.12.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, ...
Zverejnené: 24.11.2022
Skúsenosť zo sveta ERASMUS
FOTO: Skúsenosť zo sveta ERASMUS
Skúsenosť zo sveta Žiaci Strednej odbornej školy v Novákoch strávili dva týždne v zahraničí. Využili možnosť programu Erasmus+ K1 mobility, do ktorého sa škola zapojila. Ide o program EÚ v oblasti vzdelávania v odbornej príprave, ktorý je zameraný na posilnenie ...
Zverejnené: 22.11.2022
OZNAM- Zmena úradných hodín pre verejnosť od 01. 01. 2023
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ OD 01.01.2023Pondelok                   07:15-11:30                12:15-14:45    Utorok                       07:15-11:30                12:15-14:45Streda                        07:15-11:30                12:15-16:45Štvrtok                       Nestránkový deňPiatok                        07:15-11:30                12:15-12:45 ...
Zverejnené: 29.12.2022
Oznam- znížený tlak vody
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude dočasne znížený tlak vody dňa 7.12.2022 v čase od 9,00 do cca 12,00 hod.Dočasne znížený tlak vody sa bude týkať celého mesta Nováky ...
Zverejnené: 06.12.2022
Prerušenie dodávky vody
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka vody dňa 5.12.2022 v čase od 8,30 do odstránenia havárie.Prerušenie dodávky vody sa bude týkať celého mesta Nováky, celej obce Zemianske Kostoľany ...
Zverejnené: 02.12.2022
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, "Územný plán mesta Nováky", Obstarávateľ: Mesto Nováky, Termín zverejnenia: 23.11.2022 – 2.12.2022  ...
Zverejnené: 23.11.2022
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky
Zmena navrhovanej činnosti "Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky", uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o ...
Zverejnené: 22.11.2022
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 28. decembra 2022 (t.j. streda) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je ...
Zverejnené: 23.12.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania-Rezidencia Fraňa Kráľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia"Rezidencia Fraňa Kráľa, Nováky" ...
Zverejnené: 05.12.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu
Kompletný dokument nájdete v prílohe na tejto stránke ... ...
Zverejnené: 24.11.2022
Mladý chemik
FOTO: Mladý chemik
Spolupráca pokračuje Po roku sme opäť navštívili špeciálnu internátnu školu v Prievidzi v rámci akcie ,,Mladý chemik, Žiaci našej strednej školy z triedy IV.BC pripravili pokusy pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Vidieť žiariace iskričky v detských očkách, pri jednoduchých ...
Zverejnené: 22.11.2022
Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj miest „Prievidza-Nováky“ bol schválený
Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronika Remišová zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie rozhodnutím č. 016245/2022/OKÚS-28 schválila štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj miest "Prievidza-Nováky". Rozhodnutie nadobúda účinnosť zverejnením schváleného ...
Zverejnené: 18.11.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA