Zmluvy

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujé na stránkach DigitalneMesto.sk
Zmluvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č. 2 k zmluve č. KaHR-22VS-0801/0024/34 11.03.2011
Nájomná zmluva - Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné uživanie nebytový priestor - garáž, evid. č. 206, parc. č. KNC 1657/7 09.03.2011
Záložná zmluva č. 0508-PRB-2009/Z 09.03.2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 12.11.2011 09.03.2011
Kúpna zmluva Predávajúci predáva a kupujúci kupuje novovytvorený pozemok parc. Č. C KN 1637/4 04.03.2011
Záložná zmluva č. 307/808/2009 - zriadenie záložného práva na nehnutežnosti vedené na liste vlastníctva č.1 04.03.2011
"Kúpa a predaj hnuteľnej veci vo vlastníctve predávajúceho: - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na projekt ""Obytná zóna - IBV Nováky, p.č. 1986"" k.ú. Nováky -Kladné vyjadreniea dotknutých inštitúcií k projektpvej dokumentácií, v písomnej fo 01.03.2011
REDOX, s.r.o. 24.02.2011
Zmluva o poskytovaní služieb 16.02.2011