Verejná vyhláška-"Stavebné úpravy nebytových priestorov v dome č. 125 na Nám. SNP pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých"08.06.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
Pokračovanie prerušeného rokovania mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného rokovania MsZ Nováky na deň 14. novembra 2022 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 14.11.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v ...
Zverejnené: 04.11.2022
Informovanie verejnosti- Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Nováky
Obstarávateľ, mesto Nováky, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti oživotné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SRč. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Zverejnené: 20.10.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
"Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky"Navrhovateľ, Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava,IČO 35 829 052, doručil dňa 30. 09. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskejrepubliky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvovna životné ...
Zverejnené: 07.10.2022
Pokračovanie rokovania mestkého zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 29. septembra 2022 o 16.00 hod (t.j. štvrtok) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 29.09.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej ...
Zverejnené: 29.09.2022
Prerušenie dodávky tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická kolónia od 29.9.2022 od 12:00 hod. do 1.10.2022 do 18:00 hod.
Zverejnené: 23.09.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 24.11.2022, 25.11.2022 a 30.11.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, ...
Zverejnené: 03.11.2022
Verejná vyhláška -Dodatočné povolenie stavby
Dodatočné povolenie stavby- RDŽiadateľ: Bc. Juraj Hudec a Marcela, V. Benedikta 214/7, 971 01 Prievidza ...
Zverejnené: 20.10.2022
Verejná vyhláška-začatie prerokovania „Konceptu Územného plánu mesta Nováky“
Mesto Nováky, obstarávateľ územného plánu obce v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebného zákona)oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a ...
Zverejnené: 06.10.2022
Informácia pre dotknutú verejnosť – SLOVECA
Informácia pre dotknutú verejnosť v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií. ...
Zverejnené: 27.09.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.10.2022, 7.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022, 27.10.2022 a 28.10.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť ...
Zverejnené: 22.09.2022
V školskom roku 2023-2024 SOŠ Nováky otvára tieto odbory
FOTO: V školskom roku 2023-2024 SOŠ Nováky otvára tieto odbory
Maturitné vysvedčenie + výučný list:mechanik hasičskej techniky,mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania,mechanik počítačových sietí - možnosť duálneho vzdelávania,technik spracovania plastov – možnosť duálneho vzdelávaniaMaturitné vysvedčenie:biotechnológia a farmakológia,poradenstvo vo výžive,kontrolór potravín ...
Zverejnené: 24.10.2022
Pokračovanie prerušeného rokovania mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného rokovania MsZ Nováky na deň 20. októbra 2022 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 20.10.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 14.10.2022
OZNAM- zatvorený mestský úrad
Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 06.10.2022 bude z technických príčin mestský úrad zatvorený v čase od 9:00 do 13:00. ...
Zverejnené: 04.10.2022
Rozhodnutie o odvolaní - verejná vyhláška
Odôvodnenie - Mesto Nováky (ďalej len "prvostupňový orgán") ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydal dňa 13.07.2022 rozhodnutie č. 1353/2022/10/SOÚ (ďalej len "prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bola na základe žiadosti stavebníka: PTH, ...
Zverejnené: 26.09.2022
Cena primátora mesta
FOTO: Cena primátora mesta
Dňa 21. septembra 2022 primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, udelil pánovi DOMINIKOVI HUTTOVI, CENU PRIMÁTORA MESTA ZA CELOŽIVOTNÉ PôSOBENIE V TENISOVOM KLUBE NCHZ NOVÁKY. Do rúk mu bola odovzdaná aj nová tenisová raketa HEAD s osobným venovaním od prezidenta ...
Zverejnené: 22.09.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA