Verejná vyhláška-"Stavebné úpravy nebytových priestorov v dome č. 125 na Nám. SNP pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých"08.06.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
FOTO: V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
a bola podporená sumou 2 000€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 242 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo 152 titulov, z toho je 123 kníh z beletrie a 29 kníh ...
Zverejnené: 21.09.2022
Výberové konanie-Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka
Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením"Výberové konanie - mzdový/á účtovník/čka - neotvárať” najneskôr do 20. 09. 2022 do 12,00 h naadresu: ...
Zverejnené: 08.09.2022
Verejná vyhláška - "Terasa pred rodinným domom 212/68 Nováky"
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania návrhu strategického dokumentuV zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamujeme verejnosti, že dňa 24.8.2022 bolo Mestu Nováky doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Prievidza, ...
Zverejnené: 23.08.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chýb v písaní v texte rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2022/021047-009 zo dňa 30.6.2022
Zverejnené: 22.08.2022
Verejná vyhláška - Záverečné stanovisko k plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027
      V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín ako dotknutej ...
Zverejnené: 11.08.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 28. septembra 2022 (streda) o 15,30 hod.
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 28. septembra 2022 o 15.30 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 28.09.2022 bude pokračovať bodom č. 11. Informácie primátora mesta.Rokovanie bude vysielané v priamom ...
Zverejnené: 19.09.2022
Verejná vyhláška - "Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022-2030"
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania návrhu strategického dokumentu.V zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamujeme verejnosti, že dňa 24.8.2022 bolo Mestu Nováky doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Prievidza, ...
Zverejnené: 26.08.2022
Verejná vyhláška - "Rozhodnutie o umiestnení stavby zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi"
Zverejnené: 23.08.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 24. augusta 2022 (streda)
FOTO: Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 24. augusta 2022 (streda)
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 24. augusta 2022 o 15.30 hod a nové rokovanie MsZ Nováky o 16.00 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii ...
Zverejnené: 17.08.2022
Pozvánka na Novácky letný deň
FOTO: Pozvánka na Novácky letný deň
Vážení občania,primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka,Vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie Novácky letný deň, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2022 (t.j. sobota) o 17.30 ...
Zverejnené: 11.08.2022
OZNAM-práce v okolí kostola a v blízkosti kúrie
Vážení občania,Dňa 6.9.2022 bolo odovzdané stavenisko spoločnosti ARPROG s.r.o. – zhotoviteľovi stavby projektu vodozádržných opatrení, ktoré sa budú vykonávať v parku v okolí kostola a v blízkosti budovy kúrie v Novákoch.Na stavenisko je zákaz vstupu cudzím osobám. Z dôvodu zachovania prístupu do kostola a do objektu kúrie ...
Zverejnené: 08.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 31. augusta 2022 (streda) o 16,00 hod.
FOTO: Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 31. augusta 2022 (streda) o 16,00 hod.
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 31. augusta 2022 o 16.00 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 31.08.2022 bude pokračovať bodom č. 11. Informácie primátora mesta.Rokovanie bude vysielané v priamom ...
Zverejnené: 26.08.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 8.9.2022, 9.9.2022, 16.9.2022, 22.9.2022, 23.9.2022, 29.9.2022, 30.9.2022  bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" 4. pluk logistiky Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky ...
Zverejnené: 23.08.2022
Verejná vyhláška - "Tepelný napájač na CZT Nováky"
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovani a miestne šetrenieŽiadatelia : PTH a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Peter Novota, NOVOPE s r. o., Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza podali dňa 11.08.2022 ...
Zverejnené: 16.08.2022
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
FOTO: ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľke mestskej volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo ...
Zverejnené: 11.08.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA