Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 618/2021 zo dňa 29. 06. 2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časti parciel reg. C-KN č. 189/1, č. 297/3 (evidovaných na LV č. 1 pre k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky) a parc. reg. E-KN č. 100/1 (evidovanej na LV č. 3070 pre k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky), z každej o výmere 1 m2, za účelom umiestnenia odkladacích schránok, v prospech Slovenskej pošty, a. s. (so sídlom 975 99 Banská Bystrica 1, Partizánska cesta 9), na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 1,00 €/rok, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.
V prípade potreby je nutné si zabezpečiť stavebné povolenie.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu je:
• umiestnenie odkladacích schránok na poštové zásielky.19.07.2021
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA