Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 4 - súťažný návrh

V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. A. Hlinku v Novákoch, parcela reg. C-KN č. 1445/2 – zastavaná plocha a nádvorie, objekt je evidovaný na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky ako budova obchodu a služieb, popis stavby Dom služieb, Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, zverejňuje doručený súťažný návrh.11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2023
Oznamujeme Vám,  že v dňoch 5.9.2023, 6.9.2023. 7.9.2023, 8.9.2023, 12.9.2023, 19.9.2023, 28.9.2023 a 29.9.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania ...
Zverejnené: 30.08.2023
Zrušenie vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkochruší dňom 31. 07. 2023 o 08:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku ...
Zverejnené: 31.07.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac JÚL 2023
Oznamujeme Vám,  že v dňoch 4.7.2023, 6.7.2023, 7.7.2023, 25.7.2023, 26.7.2023 a 27.7.2023  bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 27.06.2023
Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin
Vedenie Materskej školy v Novákoch oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia vedenia mesta a poslaneckého zboru bude materská škola otvorená od 3. júla do 14. júla v priestoroch ZŠ (1.-4., ul. J.C. Hronského). V období od 15. júla do konca mesiaca august bude materská škola ...
Zverejnené: 19.06.2023
Obmedzenie dopravy z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača CZT Nováky
V zmysle povolenia OÚ Trenčín - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii oznamujeme občanom, že bude obmedzenie dopravy a zároveň upozorňujeme občanov na danú dočasnú zmenu:čiastočná uzávierka cesty I/9, smer Nováky - Prievidza, za križovatkou do Lehoty pod Vtáčnikom, z dôvodu rekonštrukcie tepelného ...
Zverejnené: 14.08.2023
Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla
Spločnosť BENET, s.r.o. Nováky, ako dodávateľ tepla oznamuje, že z dôvodu plánovanej opravy, údržby a pripájania novej technológie na výrobu tepla k tepelnému napájaču ENO-Prievidza bude v dňoch: 14. 08. 2023 od 0.00 hod. - 22.08.2023 do 23.55 hod. ...
Zverejnené: 31.07.2023
Prerušenie distribúcie elektriny 27.06.2023
Oznamujeme občanom, že dňa 27. 06. 2023 v čase od 11.00 do 15.00 hod bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny ...
Zverejnené: 21.06.2023
Prerušenie distribúcie elektriny 21.06.2023
Oznamujeme občanom, že dňa 21. 06. 2023 v čase od 08.00 do 14.00 hod bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre ...
Zverejnené: 12.06.2023
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA