Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa -"J. Valovičová"

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 815/2022 zo dňa 03.05.2022, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. E-KN č. 183/2 - ostatná plocha o celkovej výmere 2 921 m2 , (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve Mesta Nováky), a to o výmere cca 20 m2 , z dôvodu bezprostredného napojenia existujúcej terasy v čase kúpy s rodinným domom súp. č. 212 vo vlastníctve žiadateľky,

- v prospech Jany Valovičovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 212/68, za cenu 7,00 €/m2 ,

- odpredaj sa môže schváliť až po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a geometrického plánu na náklady žiadateľky.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou terasou, ktorá bola v čase kúpy bezprostredne spojená s rodinným domom súp. č. 212 vo vlastníctve žiadateľky13.05.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA