Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk

Názov zákazky: "Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ Pribinova 123/9, Nováky18.07.2017
Úplné znenie
Obchodná verejná súťaž
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzývame uchádzačov na predloženie ponúk na zákazku: Realizácia stavebných prác diela "Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra". ...
Zverejnené: 27.03.2017
Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. ...
Zverejnené: 10.02.2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v meste Nováky“ ...
Zverejnené: 22.11.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru
Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa priloženej špecifikácie k výzve a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru vo forme mesačných ...
Zverejnené: 23.09.2016
Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia ulice Kukučínovej
Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Kukučínovej na úrovni realizačného projektu vrátane inžinieringu. ...
Zverejnené: 23.03.2016
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti ...
Zverejnené: 14.03.2017
Výzva na predkladanie ponúk
Názov: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej ...
Zverejnené: 02.02.2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky“ Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Zverejnené: 20.10.2016
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: Rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ...
Zverejnené: 08.09.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby mobilného operátora pre mesto Nováky
Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, podľa opisu súťažných podkladov, ktorého úlohou bude poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomických výhodných mobilných telekomunikačných služieb. ...
Zverejnené: 08.02.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA