Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Mesto Nováky má zámer prenajať časť nebytového priestoru, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 2527 pre k.ú. Nováky ako
- priestor č. 5 vo vchode č. 2 na prízemí obytného domu súp.č. 125 na parc.č. C KN 16
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 24519/428474-ín
- spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. C KN 16, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1617 m2, v rozsahu 24519/428474-ín
vo vlastníctve Mesta Nováky v celosti.04.06.2019
Úplne znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA