Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového
priestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky, o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, a to do 5 rokov odo dňa
podpísania nájomnej zmluvy, na predmet priameho nájmu a to:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Andreja Hlinku č. 456, 972 71 Nováky, postavený
na pare. reg. CKN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na
prenájom je 37,25 m2.24.07.2019
zápisnica
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA